Dentti Oy

Ajankohtaista

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ut ullamcorper metus. Praesent pharetra mauris nisi, et auctor eros dignissim ac.

Duis blandit justo quis dui laoreet, vitae luctus nunc bibendum. Proin a iaculis massa. Quisque augue eros, sodales quis magna et, sollicitudin mattis quam. Nunc fringilla urna orci, id elementum dolor auctor a. Nam quis nisl ut magna pharetra suscipit. Donec pulvinar efficitur ipsum vitae lacinia. Ut eu ultricies leo. Proin lobortis sollicitudin quam, id maximus sem. Sed fringilla mauris ac lorem ultricies vehicula. Nam diam odio, dapibus in nibh ac, faucibus dignissim enim.

 

HUOM! Heinäkuussa vastaanottomme on suljettu perjantaisin. 

Dentti on yksityinen hammas­hoito­asema Mikon­kadulla. Tarjoamme henkilö­kohtaista, laadukasta hammas­hoitoa viihtyisissä tiloissa. Hyvä suun terveys ja hoidetut hampaat luovat pohjan hyvälle yleis­terveydelle. Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, miten me voimme auttaa, kun oma koti­hoitosi ei riitä. Hampaillasi on väliä!

Palvelumme

Saat meil­tä pe­rus­ham­mas­hoi­don li­säk­si iensai­rauk­si­en ja pro­teet­ti­sen hoi­don se­kä suu­hy­gie­nis­tin pal­ve­lut. Myös di­gi­taa­li­set, ko­ko suun alueen rönt­gen­tut­ki­muk­set jär­jes­ty­vät no­peas­ti.

Kei­no­juu­ri­hoi­doil­la voim­me kor­va­ta puut­tu­via ham­pai­ta tai pa­ran­taa pro­tee­sien py­sy­vyyt­tä.

Vas­taa­no­tol­lam­me on Ce­rec-lait­teis­to, jol­la voi­daan val­mis­taa kes­tä­vät ke­raa­mi­set täyt­teet kor­vaa­maan van­ho­ja ku­lu­nei­ta tai loh­keil­lei­ta paik­ko­ja.

Suun sai­rauk­sien tor­jun­nas­sa tär­kein­tä on nii­den en­nal­taeh­käi­sy. Riit­tä­vä ko­ti­hoi­to on täs­sä mer­kit­tä­vää, mut­ta pal­jon voi­daan teh­dä myös vas­taa­no­tol­la.

Sään­nöl­li­set tar­kas­tuk­set ja tar­vit­taes­sa rönt­gen­tut­ki­muk­set aut­ta­vat huo­maa­maan reiät ja ham­mas­ki­ven ajois­sa, jol­loin hoi­don tar­ve py­syy pie­ne­nä.

Fluo­ri­kä­sit­te­lyil­lä voi­daan vah­vis­taa kiil­let­tä ja eh­käis­tä rei­kiin­ty­mis­tä. Ham­mas­pin­to­jen sään­nöl­li­sel­lä puh­dis­tuk­sel­la pi­de­tään ike­net ter­vei­nä.

Den­tis­sä eh­käi­se­vää ham­mas­hoi­toa te­ke­vät yh­teis­työs­sä oma ham­mas­lää­kä­ri­si ja suu­hy­gie­nis­ti­si.

Suun ja ham­pai­den ter­vey­del­le päi­vit­täi­nen ko­ti­hoi­to on tär­kein­tä hoi­toa. Har­jaus fluo­ri­tah­nan kans­sa aa­muin il­loin on ko­ti­hoi­don pe­rus­ta. Har­jan tu­li­si ol­la peh­meä ja lii­kaa voi­maa har­ja­tes­sa on syy­tä vält­tää. Eri­tyi­ses­ti ham­pai­den kau­la-alueet ja ien­ra­jat voi­vat ko­val­la har­jal­la tai liian voi­mak­kaal­la har­jaus­tek­nii­kal­la ku­lua ja va­hin­goit­tua.

Har­jal­la ham­pai­den vä­lit ei­vät yleen­sä puh­dis­tu riit­tä­vän te­hok­kaas­ti. Ham­mas­lan­ka, -ti­kut tai ham­mas­vä­li­har­ja ovat hy­viä apu­vä­li­neitä har­jan li­säk­si. Si­nul­le so­pi­vien ko­ti­hoi­to­vä­li­nei­den va­lin­nas­sa saat apua suu­hy­gie­nis­til­tä.

Ham­pai­ta ei ole hy­vä har­ja­ta he­ti syön­nin jäl­keen. Ruoan tai vä­li­pa­lan pääl­le on pa­ras huuh­del­la suu ve­del­lä ja ot­taa xy­li­to­li-imes­ke­ly­tab­let­ti. Rei­kiin­ty­mi­salt­tii­den ham­pai­den vah­vis­ta­mi­seen voit käyt­tää imes­kel­tä­viä fluo­ri­tab­let­te­ja. Rei­kiin­ty­mis­tä voit vä­hen­tää myös ra­joit­ta­mal­la päi­vit­täi­set ruo­kai­lu- ja vä­li­pa­la-ajat sään­nöl­li­sik­si – näin hap­po­hyök­käyk­siä ei tu­le liian usein.

Kun huo­leh­dit it­se ham­pais­ta­si, jää mei­dän työm­me osuus var­sin pie­nek­si. Täl­löin sään­nöl­li­ses­ti teh­ty tar­kas­tus ja puh­dis­tus yleen­sä riit­tää.

Suu­hy­gie­nis­ti on suun ja ham­pai­den ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­seen kou­lu­tuk­sen saa­nut am­mat­ti­lai­nen. Suu­hy­gie­nis­ti te­kee mo­ni­puo­li­sia en­nal­taeh­käi­se­viä ja suun ter­veyt­tä yl­lä­pi­tä­viä hoi­to­ja:

– Hampaiden puhdistus ja hammaskiven poisto
– Kotihoidon opetus ja hoitovälineiden valinta
– Ravintoneuvonta
– Fluoraukset ja mm. hampaiden vihlonnan hoito
– Röntgentutkimukset
– Keinojuurihampaiden puhdistus ja hoito
– Hampaiden valkaisut ja jäljennösten otto
– Hammaskorujen kiinnitys

Ke­la kor­vaa osaa suu­hy­gie­nis­tin te­ke­mis­tä hoi­dois­ta, mm. ham­mas­ki­ven pois­toa ja eh­käi­se­vää hoi­toa.

Kun va­raat ai­kaa suu­hy­gie­nis­til­le, niin huo­mioit­han, et­tä Ke­la-kor­vauk­sen saa­dak­se­si si­nul­la tu­lee ol­la voi­mas­sa ole­va (al­le 2v. van­ha) ham­mas­lää­kä­rin lä­he­te suu­hy­gie­nis­tin hoi­toon.

Lä­het­teen saat vuo­si­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä ham­mas­lää­kä­ril­tä­si.

Hy­väs­tä ko­ti­hoi­dos­ta huo­li­mat­ta ham­paat saat­ta­vat vär­jään­tyä. Mm. kah­vi, tee, pu­na­vii­ni ja tu­pak­ka ai­heut­ta­vat hel­pos­ti paik­ko­jen ja ham­pai­den tum­mu­mis­ta.

Vär­jään­ty­nei­den ham­pai­den puh­dis­tuk­seen on mo­nia mah­dol­li­suuk­sia. Ham­mas­ki­ven ja pla­kin pois­to ja ham­pai­den pas­ta­puh­dis­tus voi­vat jo yk­sin­kin vaa­len­taa ham­pai­ta. Te­hok­kaam­pi soo­da­puh­dis­tus aut­taa sit­keäm­piin vär­jäy­miin.

Van­ho­jen vär­jään­ty­nei­den täyt­tei­den uu­si­mi­nen on help­poa ny­kyi­sil­lä ham­paan­vä­ri­sil­lä paik­ka-ai­neil­la. Tum­men­tu­nut tai ku­lu­nut ham­mask­ruu­nu voi­daan pääl­lys­tää pos­lii­ni­kuo­rel­la.

Jos ha­lu­taan ko­ko ham­mas­ri­vil­le vaa­leam­pi sä­vy, voi­daan ham­paat val­kais­ta. Val­kai­sun voi en­sin teh­dä vas­taa­no­tol­la, jon­ka jäl­keen se on help­po it­se uu­sia ko­to­na ham­pai­den mal­lien mu­kaan teh­dyil­lä hen­ki­lö­koh­tai­sil­la val­kai­su­muo­teil­la. Myös yk­sit­täi­nen vär­jään­ty­nyt ham­mas voi­daan val­kais­ta. Ajan­varaukses­tamme voit varata maksut­toman valkaisu­hoidon arviointi­ajan suu­hygienistil­lemme.

Valkaisu­menetelmänä käytämme hellä­vararaista ja nopeaa BlancOne-valkaisua, josta on kaksi eri hoito­vaihtoehtoa. Click-valkaisu on ns. kevytvalkaisu, joka voidaan toteuttaa joko muun suuhygienistin hoitokäynnin yhteydessä samalla ajalla tai erikseen varattavalla käynnillä. Touch-valkaisu on pidempi ja tehokkaampi valkaisu, jota varten varataan yleensä erillinen aika. Hampaiden tulee olla valkaisua varten kunnossa ja ikenien terveet. Myös hammaskiven poisto tulee olla tehtynä ennen valkaisua. Valkaisun jälkeen on tärkeää välttää värjääviä ja happamia ruoka-aineita ja tupakointia vähintään kuuden tunnin ajan.

Maksuton Valkaisu-arvio

Ar­vio­käyn­nil­lä suuuhygienisti te­kee alus­ta­van tar­kas­tuk­sen ja ar­vion valkaisun so­pi­vuu­des­ta ja hoi­don kus­tan­nuk­sis­ta. Varaa aika nettiajanvarauksestamme tai jä­tä ajan­va­raus­ta var­ten yh­tey­de­not­to­pyyn­tö yhteystiedot-sivun kaut­ta.

Tar­kas­tuk­ses­sa tut­kim­me suun li­ma­kal­vot, pu­ren­nan toi­mi­vuu­den, ike­nien kun­non ja tie­ten­kin it­se ham­paat. Jos hoi­don tar­vet­ta löy­tyy, teem­me hoi­to­suun­ni­tel­man ja kes­kus­te­lem­me sen to­teut­ta­mi­ses­ta.

Mää­rit­te­lem­me myös hen­ki­lö­koh­tai­sen tar­kas­tus­vä­li­si, jo­ka voi ol­la puo­li vuot­ta, vuo­si tai vaik­ka kak­si­kin vuot­ta.

Jat­kos­sa voim­me kut­sua Si­nut vas­taa­no­tol­le so­pi­muk­sen mu­kaan säh­kö­pos­til­la, teks­ti­vies­til­lä tai pu­he­li­mit­se.

 
Röntgenkuvaukset tarkastuksen tukena

Jot­ta riit­tä­vää tie­toa tar­kas­tuk­sen avuk­si saa­daan on ham­paat jos­kus hy­vä tut­kia myös rönt­gen­ku­vil­la.

Ta­va­no­mais­ten rönt­gen­tut­ki­mus­ten li­säk­si saat meil­tä myös laa­jem­mat, ko­ko leuan rönt­gen­ku­vat, ra­dio­lo­gian eri­kois­ham­mas­lää­kä­rin lau­su­mi­na.

Ku­vis­ta näh­dään laa­jem­min pait­si ham­pai­den, niin myös leu­ka­lui­den ja leu­ka­ni­vel­ten ra­ken­teet ja voi­daan sel­vit­tää esim. oi­rei­le­vien vii­sau­den­ham­pai­den si­jain­tia tai mah­dol­li­sia oi­reet­to­mia tu­leh­duk­sia leu­ko­jen tai ham­pai­den juur­ten alueil­la.

Rei­kiin­ty­neen, ku­lu­neen tai loh­jen­neen ham­paan kor­jaa­mi­seen on tä­nä päi­vä­nä tar­jol­la pal­jon eri vaih­toeh­to­ja. Ta­val­li­sin paik­ka­ma­te­riaa­li on ham­paan­vä­ri­nen muo­vi. Muo­via käy­te­tään usein etu­ham­pai­den paik­kauk­sis­sa ja myös pie­nem­mis­sä ta­ka­ham­ma­sa­lueen täyt­teis­sä.

Yk­sit­täi­nen puut­tu­va ham­mas voi­daan jos­kus kor­va­ta naa­pu­ri­ham­pai­siin yh­dis­te­tyl­lä paik­ka-ai­nees­ta val­mis­te­tul­la la­si­kui­tu­lu­jit­tei­sel­la ke­vyt­sil­lal­la.

Suu­rem­mis­sa, eri­tyi­ses­ti pu­ren­ta­ra­si­tuk­sen alai­sis­sa ta­ka­ham­pai­den pai­kois­sa voi­daan käyt­tää pa­rem­min ku­lu­mis­ta kes­tä­viä, ke­raa­mi­sia ma­te­riaa­le­ja. Ny­kyai­kai­nen, kes­tä­vä ja toi­mi­va vaih­toeh­to suus­sa val­mis­tet­ta­vil­le pai­koil­le on suun ul­ko­puo­lel­la val­mis­tet­tu Ce­rec-täy­te.

Paik­ka voi­daan muo­toil­la pu­ren­nan kan­nal­ta toi­mi­vam­mak­si ja ta­val­lis­ta muo­via huo­mat­ta­vas­ti ko­vem­pa­na se ei loh­kea ja kes­tää ku­lu­mis­ta pa­rem­min.

Ce­re­cil­lä voi­daan to­teut­taa ma­ta­lak­si ku­lu­nei­den pu­ren­to­jen kun­nos­ta­mi­sia ja ko­ro­tuk­sia se­kä myös vär­jään­ty­nei­den, pal­jon pai­kat­tu­jen ham­pai­den es­teet­ti­siä hoi­to­ja.

Jos ham­pais­tol­le teh­dään laa­jem­pia, useam­pien ham­pai­den kor­jauk­sia sa­mal­la hoi­to­jak­sol­la, sääs­tyy ai­kaa ja myös ra­haa. Täl­löin myös yk­sit­täis­ten paik­ko­jen hin­ta on sel­väs­ti edul­li­sem­pi.

Maksuton Cerec-arvio

Ar­vio­käyn­nil­lä ham­mas­lää­kä­ri te­kee alus­ta­van tar­kas­tuk­sen ja ar­vion ke­raa­mis­ten täyt­tei­den so­pi­vuu­des­ta ja hoi­don kus­tan­nuk­sis­ta. Jä­tä ajan­va­raus­ta var­ten yh­tey­de­not­to­pyyn­tö yhteystiedot-sivun kaut­ta.

Jos ka­ries on eden­nyt ham­paan her­mo­ka­na­vaan as­ti tai elä­vä ham­mas jos­tain syys­tä tu­leh­tuu, voi­daan ham­paal­le teh­dä juu­ri­hoi­to.

Juu­ri­hoi­dos­sa ham­paan juu­ri­ka­na­vas­ta pois­te­taan her­mo­ku­dos, ka­na­va puh­dis­te­taan ja sii­hen lai­te­taan lää­ki­tys. Lää­ki­tys­jak­son jäl­keen ka­na­va täy­te­tään ja ham­mas pai­ka­taan nor­maa­lis­ti.

Hy­väs­tä ko­ti­hoi­dos­ta huo­li­mat­ta useim­mil­le ke­hit­tyy jon­kin ver­ran ham­mas­ki­veä – toi­sil­le on­gel­mak­si as­ti. Ham­mas­ki­vi on syl­jes­tä ja pla­kis­ta ham­paan pin­nal­le ko­vet­tu­nut­ta pei­tet­tä, jo­ta ei enää ko­ti­hoi­dol­la saa pois­tet­tua. Jos ham­mas­ki­vi jää ien­tas­kuun se ai­heut­taa ike­nien tu­leh­tu­mis­ta. Sel­vin merk­ki täs­tä voi ol­la ike­nien ve­ren­vuo­to ham­pai­ta har­jat­taes­sa.

Pit­käl­le eden­nee­nä ien­tu­leh­dus­bak­tee­rien toi­min­ta hei­ken­tää ham­paan kiin­nit­ty­mis­tä, sy­ven­tää ham­paan ja ike­nen vä­lis­sä ole­vaa ien­tas­kua ja voi lo­pul­ta joh­taa ham­paan ir­toa­mi­seen ko­ko­naan.

Ham­mas­ki­vi tu­lee pois­taa sään­nöl­li­ses­ti. Sy­ven­ty­nei­den ien­tas­ku­jen hoi­dos­sa voi jos­kus ien­leik­kauk­ses­ta tai ham­pai­den yh­teen­kis­ko­tuk­ses­ta ol­la apua.

Yh­den tai useam­man me­ne­te­tyn ham­paan kor­vaa­mi­seen on pal­jon mah­dol­li­suuk­sia. Yk­sit­täi­sen put­tu­van ham­paan kor­vaa­mi­seen imp­lant­ti on yleen­sä pa­ras vaih­toeh­to.

Kiin­teäl­lä kruu­nul­la tai ham­mas­sil­lal­la saa­daan puut­tu­vien ham­pai­den ti­lal­le uu­sia tai voi­daan kun­nos­taa esi­mer­kik­si juu­ri­hoi­det­tu ham­mas kes­tä­mään pa­rem­min pu­ren­ta­voi­mia. Yk­sit­täi­nen kruu­nu tai sil­ta teh­dään yleen­sä ham­paan­vä­ri­ses­tä ke­raa­mi­ses­ta ma­te­riaa­lis­ta.

Useam­man puut­tu­van ham­paan kor­vaa­mi­nen on mah­dol­lis­ta myös ir­ral­li­sel­la osap­ro­tee­sil­la. Sen run­ko voi ol­la me­tal­lia tai muo­via.

Ti­taa­nis­ta val­mis­tet­tu imp­lant­ti eli kei­no­juu­ri on luon­nol­li­sin ta­pa kor­va­ta ko­ko­naan puut­tu­va oma ham­mas. Imp­lan­teil­la voi­daan kor­va­ta yk­sit­täi­nen ham­mas, muu­ta­ma puut­tu­va ham­mas tai ham­paat­to­man leuan ko­ko pu­ren­ta.

Imp­lant­ti­hoi­don aluk­si teh­dään yleis­tar­kas­tus ja ote­taan tar­vit­ta­vat rönt­gen­ku­vat hoi­don suun­nit­te­lua var­ten. Tar­vit­taes­sa suu­hy­gie­nis­ti te­kee ham­pai­den kiin­ni­tys­ku­dos­ten pe­rus­hoi­don ja puh­dis­tuk­sen. It­se imp­lan­tin ase­tus on pai­kal­lis­puu­du­tuk­ses­sa teh­tä­vä, yleen­sä var­sin ly­hyt ki­rur­gi­nen toi­men­pi­de. Implanttihoidon kirurgisen osuuden toteutamme yhdessä yhteistyövastaanottojemme kanssa.

Imp­lan­tin luu­tu­mi­sen jäl­keen – ta­val­li­ses­ti n. 2-5 kuu­kau­den ku­lut­tua – ham­pais­tos­ta ote­taan jäl­jen­nök­set ja imp­lan­tin pääl­le val­mis­te­taan tar­kas­ti so­pi­va kruu­nuo­sa.

Po­ti­laan oma­vas­tuuo­suus imp­lant­ti­hoi­don kus­tan­nuk­sis­ta on en­sim­mäi­sel­tä imp­lan­til­ta al­kaen 1 850 – 2500 € ja seu­raa­vien, sa­mal­la käyn­ti­ker­ral­la ase­tet­ta­vien imp­lant­tien osal­ta al­kaen 1 450 – 2300 €. Hin­ta-ar­viot si­säl­tä­vät hoi­don suun­nit­te­lun, imp­lan­tin ase­tuk­sen se­kä pro­teet­ti­sen hoi­don.

Myös ir­top­ro­tee­sil­le voi saa­da li­sä­tu­kea imp­lan­teis­ta. Muu­ten usein han­ka­las­ti py­sy­vä ala­leuan ko­kop­ro­tee­si­kin saa­daan imp­lan­teil­la var­sin tu­ke­vak­si.

Maksuton implanttihoitoarvio

Voit va­ra­ta ajan mak­sut­to­maan ar­vioon kei­no­juu­ri­hoi­don so­pi­vuu­des­ta. Jä­tä ajan­va­raus­ta var­ten yh­teys­tie­to­si säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen hoito@dentti.fi tai jä­tä yh­tey­de­not­to­pyyn­tö yhteystiedot-sivun kaut­ta.

Pal­jon pai­ka­tun ja pu­ren­ta­kor­keu­del­taan ma­dal­tu­neen tai ku­lu­neen pu­ren­nan hoi­to voi­daan to­teut­taa Ce­rec- me­ne­tel­mäl­lä no­peas­ti ja pe­rin­tei­siä me­ne­tel­miä koh­tuul­li­sem­min kus­tan­nuk­sin.

Jos pu­ren­nan ku­lu­mi­sen syy on ham­pai­den liial­li­ses­sa nars­kut­te­lus­sa on hoi­don tuek­si usein hyö­dyl­lis­tä val­mis­taa myös pu­ren­ta­kis­ko.

Ham­pai­den voi­ma­kas yh­teen­pu­re­mi­nen ja lii­kut­te­lu toi­siaan vas­ten eri­tyi­ses­ti yöai­kaan – bruk­saa­mi­nen – voi ai­heut­taa mo­nen­lai­sia oi­rei­ta ja on­gel­mia.

Nars­kut­te­lu ku­lut­taa ham­mas­kiil­let­tä ja saat­taa ai­heut­taa ham­pai­den ja paik­ko­jen loh­kei­lua. Leu­ka­ni­ve­let ja pu­re­ma­li­hak­set saat­ta­vat ki­pey­tyä. Myös har­tia­vai­vo­ja, union­gel­mia ja pään­sär­kyä voi esiin­tyä.

Pait­si nuk­kues­sa, nars­kut­te­lua voi esiin­tyä myös päi­väai­kaan eri­tyi­ses­ti st­res­saa­vis­sa ti­lan­teis­sa.

Nars­kut­te­lun ylei­sim­piä hoi­to­kei­no­ja ovat pu­ren­ta­kis­ko ja pu­ren­nan hio­mi­nen ta­sa­pai­noi­sem­mak­si.

Pu­ren­ta­kis­kol­la suo­ja­taan ham­pai­ta loh­kei­lul­ta ja se es­tää ham­pai­den ja paik­ko­jen yöai­kai­sen ku­lu­mi­sen. Kis­kol­la ren­tou­te­taan myös pu­re­ma­li­hak­sia ja eh­käis­tään li­säon­gel­mia.

Pu­ren­nan hio­mi­sel­la hoi­de­taan ham­pai­den vää­rän­lai­sen ku­lu­mi­sen ai­heut­ta­mia pu­ren­taon­gel­mia ja eh­käis­tään ham­pai­den loh­kei­lua.

Työ­ter­veys­ham­mas­hoi­to on hy­vä kei­no pal­ki­ta työn­te­ki­jöi­tä hei­dän pa­nok­ses­taan ja si­tout­taa hen­ki­lös­töä yri­tyk­seen.

Suun­nit­te­lem­me yri­tyk­sel­len­ne so­pi­van pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den tar­peen­ne ja toi­veen­ne huo­mioi­den. Työ­ter­veys­ham­mas­hoi­to voi kat­taa kai­ken tar­vit­ta­van hoi­don tai se voi ol­la pie­nem­pi pa­nos­tus esim. vuo­si­tar­kas­tuk­sen muo­dos­sa. Yri­tys voi myös osal­lis­tua työn­te­ki­jän hoi­to­ku­lui­hin tie­tyl­lä, en­nak­koon so­vi­tul­la sum­mal­la.

Työ­ter­veys­ham­mas­hoi­to on yri­tyk­sel­le ve­ro­vä­hen­nys­kel­pois­ta. Ham­pai­den ja suun ter­vey­dellä on tär­keä osa hyvän työ­kyvyn yllä­pidossa.

Voit va­ra­ta ajan ham­pai­den ja suun tar­kas­tuk­seen ja sa­mal­la käyn­nil­lä teh­tä­vään pie­neen ly­hyeen pe­rus­puh­dis­tuk­seen ja eh­käi­se­vään hoi­toon. Käyn­nil­lä voi­daan myös tar­vit­taes­sa ot­taa ham­pai­den si­vua­lueil­ta rönt­gen­ku­vat.

Ke­la kor­vaa tar­kas­tuk­sen jo­ka toi­nen vuo­si. Hoi­to­pa­ke­tin hin­ta on 81 €, mi­kä­li olet oi­keu­tet­tu Ke­la-kor­vauk­seen et­kä ole saa­nut Ke­la-kor­vaus­ta ham­mas­tar­kas­tuk­ses­ta kah­den vii­mei­sen ka­len­te­ri­vuo­den ai­ka­na. Jos olet jo saa­nut kor­vauk­sen tar­kas­tuk­ses­ta, on hin­ta 111 €. Nor­maa­li hin­ta il­man Ke­la-kor­vaus­ta on 202 €. Sa­mal­la käyn­nil­lä tar­vit­ta­es­sa otet­ta­vis­ta si­vua­lueen rtg-ku­vis­ta saat li­säk­si 50 % alen­nuk­sen.

Jä­tä ajan­va­raus­ta var­ten yh­tey­de­not­to­pyyn­tö yhteystiedot-si­vun kaut­ta.

Etuampaiden väliset raot suljettu paikka-aineella.

 

Kuluneiden ja lohkeilleiden etuhampaiden korjaus kruunutuksilla.

 

Värjäytynyt etuhammas kruunutettu

Heinäkuussa vastaanottomme on suljettu perjantaisin.

Suun sai­rauk­sien tor­jun­nas­sa tär­kein­tä on nii­den en­nal­taeh­käi­sy. Riit­tä­vä ko­ti­hoi­to on täs­sä mer­kit­tä­vää, mut­ta pal­jon voi­daan teh­dä myös vas­taa­no­tol­la.

Sään­nöl­li­set tar­kas­tuk­set ja tar­vit­taes­sa rönt­gen­tut­ki­muk­set aut­ta­vat huo­maa­maan reiät ja ham­mas­ki­ven ajois­sa, jol­loin hoi­don tar­ve py­syy pie­ne­nä.

Fluo­ri­kä­sit­te­lyil­lä voi­daan vah­vis­taa kiil­let­tä ja eh­käis­tä rei­kiin­ty­mis­tä. Ham­mas­pin­to­jen sään­nöl­li­sel­lä puh­dis­tuk­sel­la pi­de­tään ike­net ter­vei­nä.

Den­tis­sä eh­käi­se­vää ham­mas­hoi­toa te­ke­vät yh­teis­työs­sä oma ham­mas­lää­kä­ri­si ja suu­hy­gie­nis­ti­si.

Suun ja ham­pai­den ter­vey­del­le päi­vit­täi­nen ko­ti­hoi­to on tär­kein­tä hoi­toa. Har­jaus fluo­ri­tah­nan kans­sa aa­muin il­loin on ko­ti­hoi­don pe­rus­ta. Har­jan tu­li­si ol­la peh­meä ja lii­kaa voi­maa har­ja­tes­sa on syy­tä vält­tää. Eri­tyi­ses­ti ham­pai­den kau­la-alueet ja ien­ra­jat voi­vat ko­val­la har­jal­la tai liian voi­mak­kaal­la har­jaus­tek­nii­kal­la ku­lua ja va­hin­goit­tua.

Har­jal­la ham­pai­den vä­lit ei­vät yleen­sä puh­dis­tu riit­tä­vän te­hok­kaas­ti. Ham­mas­lan­ka, -ti­kut tai ham­mas­vä­li­har­ja ovat hy­viä apu­vä­li­neitä har­jan li­säk­si. Si­nul­le so­pi­vien ko­ti­hoi­to­vä­li­nei­den va­lin­nas­sa saat apua suu­hy­gie­nis­til­tä.

Ham­pai­ta ei ole hy­vä har­ja­ta he­ti syön­nin jäl­keen. Ruoan tai vä­li­pa­lan pääl­le on pa­ras huuh­del­la suu ve­del­lä ja ot­taa xy­li­to­li-imes­ke­ly­tab­let­ti. Rei­kiin­ty­mi­salt­tii­den ham­pai­den vah­vis­ta­mi­seen voit käyt­tää imes­kel­tä­viä fluo­ri­tab­let­te­ja. Rei­kiin­ty­mis­tä voit vä­hen­tää myös ra­joit­ta­mal­la päi­vit­täi­set ruo­kai­lu- ja vä­li­pa­la-ajat sään­nöl­li­sik­si – näin hap­po­hyök­käyk­siä ei tu­le liian usein.

Kun huo­leh­dit it­se ham­pais­ta­si, jää mei­dän työm­me osuus var­sin pie­nek­si. Täl­löin sään­nöl­li­ses­ti teh­ty tar­kas­tus ja puh­dis­tus yleen­sä riit­tää.

Suu­hy­gie­nis­ti on suun ja ham­pai­den ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­seen kou­lu­tuk­sen saa­nut am­mat­ti­lai­nen. Suu­hy­gie­nis­ti te­kee mo­ni­puo­li­sia en­nal­taeh­käi­se­viä ja suun ter­veyt­tä yl­lä­pi­tä­viä hoi­to­ja:

– Hampaiden puhdistus ja hammaskiven poisto
– Kotihoidon opetus ja hoitovälineiden valinta
– Ravintoneuvonta
– Fluoraukset ja mm. hampaiden vihlonnan hoito
– Röntgentutkimukset
– Keinojuurihampaiden puhdistus ja hoito
– Hampaiden valkaisut ja jäljennösten otto
– Hammaskorujen kiinnitys

Ke­la kor­vaa osaa suu­hy­gie­nis­tin te­ke­mis­tä hoi­dois­ta, mm. ham­mas­ki­ven pois­toa ja eh­käi­se­vää hoi­toa.

Kun va­raat ai­kaa suu­hy­gie­nis­til­le, niin huo­mioit­han, et­tä Ke­la-kor­vauk­sen saa­dak­se­si si­nul­la tu­lee ol­la voi­mas­sa ole­va (al­le 2v. van­ha) ham­mas­lää­kä­rin lä­he­te suu­hy­gie­nis­tin hoi­toon.

Lä­het­teen saat vuo­si­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä ham­mas­lää­kä­ril­tä­si.

Hy­väs­tä ko­ti­hoi­dos­ta huo­li­mat­ta ham­paat saat­ta­vat vär­jään­tyä. Mm. kah­vi, tee, pu­na­vii­ni ja tu­pak­ka ai­heut­ta­vat hel­pos­ti paik­ko­jen ja ham­pai­den tum­mu­mis­ta.

Vär­jään­ty­nei­den ham­pai­den puh­dis­tuk­seen on mo­nia mah­dol­li­suuk­sia. Ham­mas­ki­ven ja pla­kin pois­to ja ham­pai­den pas­ta­puh­dis­tus voi­vat jo yk­sin­kin vaa­len­taa ham­pai­ta. Te­hok­kaam­pi soo­da­puh­dis­tus aut­taa sit­keäm­piin vär­jäy­miin.

Van­ho­jen vär­jään­ty­nei­den täyt­tei­den uu­si­mi­nen on help­poa ny­kyi­sil­lä ham­paan­vä­ri­sil­lä paik­ka-ai­neil­la. Tum­men­tu­nut tai ku­lu­nut ham­mask­ruu­nu voi­daan pääl­lys­tää pos­lii­ni­kuo­rel­la.

Jos ha­lu­taan ko­ko ham­mas­ri­vil­le vaa­leam­pi sä­vy, voi­daan ham­paat val­kais­ta. Val­kai­sun voi en­sin teh­dä vas­taa­no­tol­la, jon­ka jäl­keen se on help­po it­se uu­sia ko­to­na ham­pai­den mal­lien mu­kaan teh­dyil­lä hen­ki­lö­koh­tai­sil­la val­kai­su­muo­teil­la. Myös yk­sit­täi­nen vär­jään­ty­nyt ham­mas voi­daan val­kais­ta. Ajan­varaukses­tamme voit varata maksut­toman valkaisu­hoidon arviointi­ajan suu­hygienistil­lemme.

Valkaisu­menetelmänä käytämme hellä­vararaista ja nopeaa BlancOne-valkaisua, josta on kaksi eri hoito­vaihtoehtoa. Click-valkaisu on ns. kevytvalkaisu, joka voidaan toteuttaa joko muun suuhygienistin hoitokäynnin yhteydessä samalla ajalla tai erikseen varattavalla käynnillä. Touch-valkaisu on pidempi ja tehokkaampi valkaisu, jota varten varataan yleensä erillinen aika. Hampaiden tulee olla valkaisua varten kunnossa ja ikenien terveet. Myös hammaskiven poisto tulee olla tehtynä ennen valkaisua. Valkaisun jälkeen on tärkeää välttää värjääviä ja happamia ruoka-aineita ja tupakointia vähintään kuuden tunnin ajan.

Maksuton Valkaisu-arvio

Ar­vio­käyn­nil­lä suuuhygienisti te­kee alus­ta­van tar­kas­tuk­sen ja ar­vion valkaisun so­pi­vuu­des­ta ja hoi­don kus­tan­nuk­sis­ta. Varaa aika nettiajanvarauksestamme tai jä­tä ajan­va­raus­ta var­ten yh­tey­de­not­to­pyyn­tö yhteystiedot-sivun kaut­ta.

Tar­kas­tuk­ses­sa tut­kim­me suun li­ma­kal­vot, pu­ren­nan toi­mi­vuu­den, ike­nien kun­non ja tie­ten­kin it­se ham­paat. Jos hoi­don tar­vet­ta löy­tyy, teem­me hoi­to­suun­ni­tel­man ja kes­kus­te­lem­me sen to­teut­ta­mi­ses­ta.

Mää­rit­te­lem­me myös hen­ki­lö­koh­tai­sen tar­kas­tus­vä­li­si, jo­ka voi ol­la puo­li vuot­ta, vuo­si tai vaik­ka kak­si­kin vuot­ta.

Jat­kos­sa voim­me kut­sua Si­nut vas­taa­no­tol­le so­pi­muk­sen mu­kaan säh­kö­pos­til­la, teks­ti­vies­til­lä tai pu­he­li­mit­se.

Röntgenkuvaukset tarkastuksen tukena

Jot­ta riit­tä­vää tie­toa tar­kas­tuk­sen avuk­si saa­daan on ham­paat jos­kus hy­vä tut­kia myös rönt­gen­ku­vil­la.

Ta­va­no­mais­ten rönt­gen­tut­ki­mus­ten li­säk­si saat meil­tä myös laa­jem­mat, ko­ko leuan rönt­gen­ku­vat, ra­dio­lo­gian eri­kois­ham­mas­lää­kä­rin lau­su­mi­na.

Ku­vis­ta näh­dään laa­jem­min pait­si ham­pai­den, niin myös leu­ka­lui­den ja leu­ka­ni­vel­ten ra­ken­teet ja voi­daan sel­vit­tää esim. oi­rei­le­vien vii­sau­den­ham­pai­den si­jain­tia tai mah­dol­li­sia oi­reet­to­mia tu­leh­duk­sia leu­ko­jen tai ham­pai­den juur­ten alueil­la.

Rei­kiin­ty­neen, ku­lu­neen tai loh­jen­neen ham­paan kor­jaa­mi­seen on tä­nä päi­vä­nä tar­jol­la pal­jon eri vaih­toeh­to­ja. Ta­val­li­sin paik­ka­ma­te­riaa­li on ham­paan­vä­ri­nen muo­vi. Muo­via käy­te­tään usein etu­ham­pai­den paik­kauk­sis­sa ja myös pie­nem­mis­sä ta­ka­ham­ma­sa­lueen täyt­teis­sä.Yk­sit­täi­nen puut­tu­va ham­mas voi­daan jos­kus kor­va­ta naa­pu­ri­ham­pai­siin yh­dis­te­tyl­lä paik­ka-ai­nees­ta val­mis­te­tul­la la­si­kui­tu­lu­jit­tei­sel­la ke­vyt­sil­lal­la.Suu­rem­mis­sa, eri­tyi­ses­ti pu­ren­ta­ra­si­tuk­sen alai­sis­sa ta­ka­ham­pai­den pai­kois­sa voi­daan käyt­tää pa­rem­min ku­lu­mis­ta kes­tä­viä, ke­raa­mi­sia ma­te­riaa­le­ja. Ny­kyai­kai­nen, kes­tä­vä ja toi­mi­va vaih­toeh­to suus­sa val­mis­tet­ta­vil­le pai­koil­le on suun ul­ko­puo­lel­la val­mis­tet­tu Ce­rec-täy­te.Paik­ka voi­daan muo­toil­la pu­ren­nan kan­nal­ta toi­mi­vam­mak­si ja ta­val­lis­ta muo­via huo­mat­ta­vas­ti ko­vem­pa­na se ei loh­kea ja kes­tää ku­lu­mis­ta pa­rem­min.Ce­re­cil­lä voi­daan to­teut­taa ma­ta­lak­si ku­lu­nei­den pu­ren­to­jen kun­nos­ta­mi­sia ja ko­ro­tuk­sia se­kä myös vär­jään­ty­nei­den, pal­jon pai­kat­tu­jen ham­pai­den es­teet­ti­siä hoi­to­ja.Jos ham­pais­tol­le teh­dään laa­jem­pia, useam­pien ham­pai­den kor­jauk­sia sa­mal­la hoi­to­jak­sol­la, sääs­tyy ai­kaa ja myös ra­haa. Täl­löin myös yk­sit­täis­ten paik­ko­jen hin­ta on sel­väs­ti edul­li­sem­pi.
Maksuton Cerec-arvio
Ar­vio­käyn­nil­lä ham­mas­lää­kä­ri te­kee alus­ta­van tar­kas­tuk­sen ja ar­vion ke­raa­mis­ten täyt­tei­den so­pi­vuu­des­ta ja hoi­don kus­tan­nuk­sis­ta. Jä­tä ajan­va­raus­ta var­ten yh­tey­de­not­to­pyyn­tö yhteystiedot-sivun kaut­ta.

Jos ka­ries on eden­nyt ham­paan her­mo­ka­na­vaan as­ti tai elä­vä ham­mas jos­tain syys­tä tu­leh­tuu, voi­daan ham­paal­le teh­dä juu­ri­hoi­to.

Juu­ri­hoi­dos­sa ham­paan juu­ri­ka­na­vas­ta pois­te­taan her­mo­ku­dos, ka­na­va puh­dis­te­taan ja sii­hen lai­te­taan lää­ki­tys. Lää­ki­tys­jak­son jäl­keen ka­na­va täy­te­tään ja ham­mas pai­ka­taan nor­maa­lis­ti.

Hy­väs­tä ko­ti­hoi­dos­ta huo­li­mat­ta useim­mil­le ke­hit­tyy jon­kin ver­ran ham­mas­ki­veä – toi­sil­le on­gel­mak­si as­ti. Ham­mas­ki­vi on syl­jes­tä ja pla­kis­ta ham­paan pin­nal­le ko­vet­tu­nut­ta pei­tet­tä, jo­ta ei enää ko­ti­hoi­dol­la saa pois­tet­tua. Jos ham­mas­ki­vi jää ien­tas­kuun se ai­heut­taa ike­nien tu­leh­tu­mis­ta. Sel­vin merk­ki täs­tä voi ol­la ike­nien ve­ren­vuo­to ham­pai­ta har­jat­taes­sa.

Pit­käl­le eden­nee­nä ien­tu­leh­dus­bak­tee­rien toi­min­ta hei­ken­tää ham­paan kiin­nit­ty­mis­tä, sy­ven­tää ham­paan ja ike­nen vä­lis­sä ole­vaa ien­tas­kua ja voi lo­pul­ta joh­taa ham­paan ir­toa­mi­seen ko­ko­naan.

Ham­mas­ki­vi tu­lee pois­taa sään­nöl­li­ses­ti. Sy­ven­ty­nei­den ien­tas­ku­jen hoi­dos­sa voi jos­kus ien­leik­kauk­ses­ta tai ham­pai­den yh­teen­kis­ko­tuk­ses­ta ol­la apua.

Yh­den tai useam­man me­ne­te­tyn ham­paan kor­vaa­mi­seen on pal­jon mah­dol­li­suuk­sia. Yk­sit­täi­sen put­tu­van ham­paan kor­vaa­mi­seen imp­lant­ti on yleen­sä pa­ras vaih­toeh­to.

Kiin­teäl­lä kruu­nul­la tai ham­mas­sil­lal­la saa­daan puut­tu­vien ham­pai­den ti­lal­le uu­sia tai voi­daan kun­nos­taa esi­mer­kik­si juu­ri­hoi­det­tu ham­mas kes­tä­mään pa­rem­min pu­ren­ta­voi­mia. Yk­sit­täi­nen kruu­nu tai sil­ta teh­dään yleen­sä ham­paan­vä­ri­ses­tä ke­raa­mi­ses­ta ma­te­riaa­lis­ta.

Useam­man puut­tu­van ham­paan kor­vaa­mi­nen on mah­dol­lis­ta myös ir­ral­li­sel­la osap­ro­tee­sil­la. Sen run­ko voi ol­la me­tal­lia tai muo­via.

Ti­taa­nis­ta val­mis­tet­tu imp­lant­ti eli kei­no­juu­ri on luon­nol­li­sin ta­pa kor­va­ta ko­ko­naan puut­tu­va oma ham­mas. Imp­lan­teil­la voi­daan kor­va­ta yk­sit­täi­nen ham­mas, muu­ta­ma puut­tu­va ham­mas tai ham­paat­to­man leuan ko­ko pu­ren­ta.

Imp­lant­ti­hoi­don aluk­si teh­dään yleis­tar­kas­tus ja ote­taan tar­vit­ta­vat rönt­gen­ku­vat hoi­don suun­nit­te­lua var­ten. Tar­vit­taes­sa suu­hy­gie­nis­ti te­kee ham­pai­den kiin­ni­tys­ku­dos­ten pe­rus­hoi­don ja puh­dis­tuk­sen. It­se imp­lan­tin ase­tus on pai­kal­lis­puu­du­tuk­ses­sa teh­tä­vä, yleen­sä var­sin ly­hyt ki­rur­gi­nen toi­men­pi­de. Implanttihoidon kirurgisen osuuden toteutamme yhdessä yhteistyövastaanottojemme kanssa.

Imp­lan­tin luu­tu­mi­sen jäl­keen – ta­val­li­ses­ti n. 2-5 kuu­kau­den ku­lut­tua – ham­pais­tos­ta ote­taan jäl­jen­nök­set ja imp­lan­tin pääl­le val­mis­te­taan tar­kas­ti so­pi­va kruu­nuo­sa.

Po­ti­laan oma­vas­tuuo­suus imp­lant­ti­hoi­don kus­tan­nuk­sis­ta on en­sim­mäi­sel­tä imp­lan­til­ta al­kaen 1 850 – 2500 € ja seu­raa­vien, sa­mal­la käyn­ti­ker­ral­la ase­tet­ta­vien imp­lant­tien osal­ta al­kaen 1 450 – 2300 €. Hin­ta-ar­viot si­säl­tä­vät hoi­don suun­nit­te­lun, imp­lan­tin ase­tuk­sen se­kä pro­teet­ti­sen hoi­don.

Myös ir­top­ro­tee­sil­le voi saa­da li­sä­tu­kea imp­lan­teis­ta. Muu­ten usein han­ka­las­ti py­sy­vä ala­leuan ko­kop­ro­tee­si­kin saa­daan imp­lan­teil­la var­sin tu­ke­vak­si.

Maksuton implanttihoitoarvio

Voit va­ra­ta ajan mak­sut­to­maan ar­vioon kei­no­juu­ri­hoi­don so­pi­vuu­des­ta. Jä­tä ajan­va­raus­ta var­ten yh­teys­tie­to­si säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen hoito@dentti.fi tai jä­tä yh­tey­de­not­to­pyyn­tö yhteystiedot-sivun kaut­ta.

Pal­jon pai­ka­tun ja pu­ren­ta­kor­keu­del­taan ma­dal­tu­neen tai ku­lu­neen pu­ren­nan hoi­to voi­daan to­teut­taa Ce­rec- me­ne­tel­mäl­lä no­peas­ti ja pe­rin­tei­siä me­ne­tel­miä koh­tuul­li­sem­min kus­tan­nuk­sin.

Jos pu­ren­nan ku­lu­mi­sen syy on ham­pai­den liial­li­ses­sa nars­kut­te­lus­sa on hoi­don tuek­si usein hyö­dyl­lis­tä val­mis­taa myös pu­ren­ta­kis­ko.

Ham­pai­den voi­ma­kas yh­teen­pu­re­mi­nen ja lii­kut­te­lu toi­siaan vas­ten eri­tyi­ses­ti yöai­kaan – bruk­saa­mi­nen – voi ai­heut­taa mo­nen­lai­sia oi­rei­ta ja on­gel­mia.

Nars­kut­te­lu ku­lut­taa ham­mas­kiil­let­tä ja saat­taa ai­heut­taa ham­pai­den ja paik­ko­jen loh­kei­lua. Leu­ka­ni­ve­let ja pu­re­ma­li­hak­set saat­ta­vat ki­pey­tyä. Myös har­tia­vai­vo­ja, union­gel­mia ja pään­sär­kyä voi esiin­tyä.

Pait­si nuk­kues­sa, nars­kut­te­lua voi esiin­tyä myös päi­väai­kaan eri­tyi­ses­ti st­res­saa­vis­sa ti­lan­teis­sa.

Nars­kut­te­lun ylei­sim­piä hoi­to­kei­no­ja ovat pu­ren­ta­kis­ko ja pu­ren­nan hio­mi­nen ta­sa­pai­noi­sem­mak­si.

Pu­ren­ta­kis­kol­la suo­ja­taan ham­pai­ta loh­kei­lul­ta ja se es­tää ham­pai­den ja paik­ko­jen yöai­kai­sen ku­lu­mi­sen. Kis­kol­la ren­tou­te­taan myös pu­re­ma­li­hak­sia ja eh­käis­tään li­säon­gel­mia.

Pu­ren­nan hio­mi­sel­la hoi­de­taan ham­pai­den vää­rän­lai­sen ku­lu­mi­sen ai­heut­ta­mia pu­ren­taon­gel­mia ja eh­käis­tään ham­pai­den loh­kei­lua.

Työ­ter­veys­ham­mas­hoi­to on hy­vä kei­no pal­ki­ta työn­te­ki­jöi­tä hei­dän pa­nok­ses­taan ja si­tout­taa hen­ki­lös­töä yri­tyk­seen.

Suun­nit­te­lem­me yri­tyk­sel­len­ne so­pi­van pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den tar­peen­ne ja toi­veen­ne huo­mioi­den. Työ­ter­veys­ham­mas­hoi­to voi kat­taa kai­ken tar­vit­ta­van hoi­don tai se voi ol­la pie­nem­pi pa­nos­tus esim. vuo­si­tar­kas­tuk­sen muo­dos­sa. Yri­tys voi myös osal­lis­tua työn­te­ki­jän hoi­to­ku­lui­hin tie­tyl­lä, en­nak­koon so­vi­tul­la sum­mal­la.

Työ­ter­veys­ham­mas­hoi­to on yri­tyk­sel­le ve­ro­vä­hen­nys­kel­pois­ta. Ham­pai­den ja suun ter­vey­dellä on tär­keä osa hyvän työ­kyvyn yllä­pidossa.

Voit va­ra­ta ajan ham­pai­den ja suun tar­kas­tuk­seen ja sa­mal­la käyn­nil­lä teh­tä­vään pie­neen ly­hyeen pe­rus­puh­dis­tuk­seen ja eh­käi­se­vään hoi­toon. Käyn­nil­lä voi­daan myös tar­vit­taes­sa ot­taa ham­pai­den si­vua­lueil­ta rönt­gen­ku­vat.

Ke­la kor­vaa tar­kas­tuk­sen jo­ka toi­nen vuo­si. Hoi­to­pa­ke­tin hin­ta on 80,50 €, mi­kä­li olet oi­keu­tet­tu Ke­la-kor­vauk­seen et­kä ole saa­nut Ke­la-kor­vaus­ta ham­mas­tar­kas­tuk­ses­ta kah­den vii­mei­sen ka­len­te­ri­vuo­den ai­ka­na. Jos olet jo saa­nut kor­vauk­sen tar­kas­tuk­ses­ta, on hin­ta 95,50 €. Nor­maa­li hin­ta il­man Ke­la-kor­vaus­ta on 192 €. Sa­mal­la käyn­nil­lä tar­vit­ta­es­sa otet­ta­vis­ta si­vua­lueen rtg-ku­vis­ta saat li­säk­si 50 % alen­nuk­sen.

Jä­tä ajan­va­raus­ta var­ten yh­tey­de­not­to­pyyn­tö yhteystiedot-si­vun kaut­ta.

Etuhampaiden väliset raot suljettu paikkamateriaalilla.

Ennen/Jälkeen

Etuhampaiden väliset raot suljettu paikkamateriaalilla.

Pellentesque odio nisi euismod in pharetra a ultricies in diam.
Pellentesque odio nisi euismod in pharetra a ultricies in diam.

Henkilökunta

Dentissä Sinua hoitavat hammas­lääkärit Anne Hako­mäki, Juha Hoskari ja Gitte Parmanen, iensairauksien erikoishammaslääkäri Nele Fogelholm, suuhygienistit Leena Laurén ja Päivi Pribilla sekä hammashoitajat Minna Jäntti ja Satu Paanasalo.

Anne Hakomäki

HAMMASLÄÄKÄRI

Juha Hoskari

HAMMASLÄÄKÄRI

Gitte Parmanen

HAMMASLÄÄKÄRI

Leena Laurén

SUUHYGIENISTI

Päivi Pribilla

SUUHYGIENISTI

Minna Jäntti

HAMMASHOITAJA

Satu Paanasalo

HAMMASHOITAJA

Hinnasto

Tässä ovat yleishammaslääkäriemme hinnat tavallisimmille hoitotoimenpiteille. Alla olevasta linkistä voit ladata hinnaston myös PDF-muodossa. Emme peri erillisiä toimisto- tai palvelumaksuja. Kanta-maksumme on 3,80€ ja sillä katamme potilastietojärjestelmän ja Kanta-palveluiden kuluja.   Maksutapana vastaanotollamme käyvät pankki- ja luottokortit sekä käteinen.

Toimen­pideHintaKela-korvausOma­vastuu­osuus
Tarkastus72,0030,0042,00
Toimen­pideHintaKela-korvausOma­vastuu­osuus
Röntgenkuva pieni39,006,0033,00
Toimen­pideHintaKela-korvausOma­vastuu­osuus
Röntgenkuva koko leuka104,009,0095,00
Toimen­pideHintaKela-korvausOma­vastuu­osuus
Puudutus27,003,0024,00
Toimen­pideHintaKela-korvausOma­vastuu­osuus
Hammaskiven poisto n. 10 min.87,009,0078,00
Hammaskiven poisto n. 20 min.130,0013,00117,00
Hammaskiven poisto n. 30 min.173,0017,00156,00
Toimen­pideHintaKela-korvausOma­vastuu­osuus
Ehkäisevä hoitokäynti n. 20 min.89,008,0081,00
Hammaskiven poisto n. 45 min.119,0018,00101,00
Hampaiden valkaisu vastaanotollaalk. 120,00 alk. 120,00
Kotivalkaisumuotit ja -geeli381,00 381,00

*Saadaksesi Kela-korvauksen suuhygienistin hoidosta sinulla tulee olla
voimassa oleva (alle 2 v. vanha)

hammaslääkärin lähete suuhygienistille. Lähetteen saat hammaslääkäriltäsi
vuositarkastuksen yhteydessä.

Toimen­pideHintaKela-korvausOma­vastuu­osuus
1 pinnan paikka86,0010,0076,00
2 pinnan paikka137,0017,00120,00
3 pinnan paikka163,0019,00144,00
Koko hammas paikka-aineesta198,0023,00175,00
Toimen­pideHintaKela-korvausOma­vastuu­osuus
Purentakisko, sis. teknisen työn602,0027,00575,00
Toimen­pideHintaKela-korvausOma­vastuu­osuus
Etuhampaan juurihoito / 2 hoitokertaa332,0031,00301,00
Välihampaan juurihoito / 2 hoitokertaa434,0041,00393,00
Takahampaan juurihoito / 2 hoitokertaa556,0051,00505,00
Lisäkäynnit käynnin pituuden mukaan/krt152-24813-23139-225

Arvio perustuu kahteen hoitokertaan, sisältää puudutuksen ja rtg-kuvan, lisäksi laskutetaan paikkaus.

Toimen­pideHintaKela-korvausOma­vastuu­osuus
Hampaan poisto104,0010,0094,00
Vaikea hampaan poisto197,0010,00187,00
Leikkauksellinen hampaan poisto365,0042,00323,00
Vaikea leikkauksellinen hampaan poisto462,0062,00400,00

Sisältää: Alkutarkastus, implantin asetus ja proteettinen hoito.
Hinta määräytyy hoidon vaativuuden mukaan
Tarkempi arvio annetaan aina potilaskohtaisesti.

Toimen­pideHintaKela-korvausOma­vastuu­osuus
Keinojuuri / Implantti / ensimmäinen1950-270057,001893-2643
Toimen­pideHintaKela-korvausOma­vastuu­osuus
Cerec-täyteAlk. 355,0017-57338,00
Etuhampaan posliinikuoriAlk. 670,000-57670,00
Kruunu kullasta / posliinista /Cerec-materiaaliAlk. 583,00 583,00
Hammassilta / yksikkö Kulta / posliini / zirkoniaAlk. 688,00 688,00
Toimen­pideHintaKela-korvausOma­vastuu­osuus
KokoproteesiAlk. 876,00 876,00
AkryyliosaproteesiAlk. 963,00 963,00
MetalliosaproteesiAlk. 1334,00 1334,00
Proteesin korjausAlk. 214,00 214,00
Proteesin pohjausAlk. 269,00 269,00

**Proteettisten töiden hinnat ovat arvioita ja lopullinen hinta riippuu mm. työn laajuudesta ja materiaalista
Tarkempi kustannusarvio proteettisesta työstä annetaan tarkastuksen perusteella.
Kelakorvausta ei saa esteettisestä hammashoidosta.

Maksutavat: käteinen, pankkikortti tai luottokortti

Peruuttamaton tai alle 24 h sisällä peruttu aika45 eur/20 min

Jos et pääse hoitoon, niin peruutathan vastaanottoaikasi hyvissä ajoin,
vähintään 24 h ennen varattua aikaa.
Ajan peruutuksen voit tehdä puhelimitse 045 3533 498,
sähköpostitse: hoito@dentti.fi, tai kotisivujen: www.dentti.fi palautelomakkeella

Laskutuslisä

Kanta-maksu

4,00

3,80

Ajanvaraus

Net­tia­jan­va­rauk­sen voit teh­dä it­se hel­pos­ti TÄSTÄ LINKISTÄ. Voit myös jät­tää meil­le yh­tey­de­not­to­pyyn­nön yh­teys­tie­dot-si­vul­la ole­val­la lo­mak­keel­la tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seem­me hoi­to@dent­ti.fi. Ennen hoitoon tuloasi voit ladata ja tulostaa ESITIETOLOMAKKEEN tästä linkistä.

Ota meihin yhteyttä

Pu­he­lin­nu­me­rom­me on 045 353 3498. Jos em­me eh­di vas­taa­maan, niin soi­tam­me si­nul­le ta­kai­sin. Kun va­raat ai­kaa suu­hy­gie­nis­til­le, niin huo­mioit­han, et­tä Ke­la-kor­vauk­sen saa­dak­se­si si­nul­la tu­lee ol­la voi­mas­sa ole­va (al­le 2v. van­ha) ham­mas­lää­kä­rin lä­he­te suu­hy­gie­nis­tin hoi­toon. Lä­het­teen saat vuo­si­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä ham­mas­lää­kä­ril­tä­si. Jos si­nul­la on jo­tain ky­syt­tä­vää ajan­va­rauk­seen tai lä­het­tee­seen liit­tyen, voit lä­het­tää ky­sy­myk­se­si yh­teys­tie­dot-si­vul­la ole­val­la lo­mak­keel­la. Ajan pe­ru­mi­nen tu­lee teh­dä vii­meis­tään hoi­toa edel­tä­vä­nä ar­ki­päi­vä­nä ja 24 tun­tia en­nen va­rat­tua ai­kaa. Pe­ruu­tuk­sen voit teh­dä säh­kö­pos­tit­se hoi­to@dent­ti.fi, soit­ta­mal­la tai lä­het­tä­mäl­lä teks­ti­vies­tin nu­me­roon 045 353 3498. Pe­ruut­ta­mat­to­mis­ta tai myö­häs­sä pe­ru­tuis­ta ajois­ta las­ku­tam­me ku­lui­na 45 eur / va­rat­tu 30 minuutin hoi­toai­ka.

Yhteystiedot

Dent­tiin löydät helposti niin julki­sil­la kul­ku­vä­li­neil­lä, au­tol­la, pol­ku­pyö­räl­lä kuin kä­vel­len­kin. Kai­sa­nie­men­ka­dun puo­lel­ta on ti­loi­him­me es­tee­tön kul­ku. Ylio­pis­ton met­roa­se­ma se­kä rai­tio­vau­nu­lin­jo­jen 3,5,6,7,9 ja kaik­ki Rau­ta­tien­to­rin bus­si­py­sä­kit ovat hy­vin lä­hel­lä. Omal­la au­tol­la tu­li­joi­ta var­ten pai­koi­tus­ti­laa löy­tyy Kluu­vin, WTC:n, Stock­man­nin ja Elie­lin park­ki­hal­leis­ta: europark.fi, aimopark.fi, tai autoparkki.net.

Osoite

Aukioloajat

Dentti on yksityinen hammas­hoito­asema Mikon­kadulla. Tarjoamme henkilö­kohtaista, laadukasta hammas­hoitoa viihtyisissä tiloissa.

Sivukartta

Palvelumme

Henkilökunta

Hinnasto

Ajanvaraus

Yhteystiedot

Tietosuojaseloste

Dentti on yksityinen hammas­hoito­asema Mikon­kadulla. Tarjoamme henkilö­kohtaista, laadukasta hammas­hoitoa viihtyisissä tiloissa.

Tietosuojaseloste

Omavalvontasuunnitelma

Scroll to Top